O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

Procedury OOŚ w procesie pozyskiwania funduszy europejskich

Ochrona środowiska odgrywa kluczową rolę wśród polityk Wspólnot
Europejskich. Z tego względu Komisja Europejska (KE) przywiązuje
ogromną wagę do prawidłowego przeprowadzenie postępowania OOŚ
dla projektów współfinansowanych z instrumentów polityki strukturalnej.
Organy wdrażające/zarządzające odpowiednimi Programami
Operacyjnymi na szczeblu bądź krajowym bądź regionalnym muszą
zwracać należytą uwagę czy wnioskowany do wsparcia projekt
inwestycyjny jest zgodny w Dyrektywą OOŚ.  Jeżeli projekt podlega
obowiązkowi uzyskania zezwolenia na jego realizację, a nie znajduje się w
przedsięwzięciach należących I, II, III grupy Rozporządzenia OOŚ to i tak
należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W takim
wypadku do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia należy dołączyć
jedynie kartę informacyjną przedsięwzięcia wypełnioną zgodnie art. 3 ust.
1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo należy uzyskać zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000. Zaświadczenie takie uzyskuje się
na podstawie złożonego wniosku wraz z kartą informacyjną
przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz zaświadczenia organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 załącza się
kartę informacyjną przedsięwzięcia, pod warunkiem że nie należy ono do
tzw. I grupy,  i innym wypadku musi to być raport z oddziaływania na
środowisko.

Przydatne