O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

Procedury OOŚ w Polsce

W zakresie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
wg znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska postanowiono o
wyodrębnieniu procedury oceny oddziaływania na środowisko z postępowań
zmierzających do wydania decyzji inwestycyjnych. Od momentu wejścia w
życie wymienionych przepisów, przystąpienie do realizacji planowanego
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, bądź na
obszar Natura 2000 (o czym będzie mowa poniżej), musi być poprzedzone
jednokrotnym, odrębnym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia, zwanym dalej także
postępowaniem OOŚ.

W celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko na możliwie najwcześniejszym etapie
planowania danego przedsięwzięcia, w drodze ustawy nowelizującej,
wprowadzono instytucję decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach”.

Przydatne