O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

Podział przedsięwzięć podlegających postępowaniu OOŚ

Zgodnie z art. 4 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. nr 85/337/EWG,
projekty określone w jej Aneksie I, przed udzieleniem zezwolenia na realizację
danego przedsięwzięcia, podlegają obligatoryjnemu obowiązkowi
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w opisanej i
dostarczonej odpowiednim organom informacji – w Polsce nazywanej
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast
zgodnie z art. 4 powyższej Dyrektywy w stosunku do przedsięwzięć
określonych w jej Aneksie II, należy każdorazowo określić, analizując każdy
przypadek indywidualnie – w procesie tzw. „screaningu” – czy
przeprowadzenie oceny jest konieczne.
Odpowiednikiem art. 4 Dyrektywy OOŚ w Polsce jest rozporządzenie OOŚ (Dz. U.
Nr 92, poz. 769), które określa jakie przedsięwzięcia wymagają
sporządzenia raportu, a tym samym postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko w pełni uwzględniającego wszystkie
postanowienia/wymagania dyrektywy.
Ponadto postępowanie w sprawie OOŚ powinno być przeprowadzone w
stosunku do nowej grupy przedsięwzięć – nie należących do wskazanej
powyżej kategorii, ale mogących znacząco oddziaływać na obszary objęte
Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Na tych obszarach zabrania
się bowiem podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin oraz zwierząt, a
także w wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony
obszar (art. 33 ust. 1 UoP).

W Polsce obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a tym samym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  podlegają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 51 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. W uzupełnieniu tych przepisów Rozporządzenie OOŚ określa art. 2 szczegółową listę przedsięwzięć podlegających z mocy prawa obowiązkowi sporządzenia raportu. Są to tzw. przedsięwzięcia z grupy I. To samo rozporządzenie w art. 3 określa również listę przedsięwzięć, na które obowiązek sporządzenia raportu może być nałożony, na podstawie art. 51 ust. 2 uPoś, po przeprowadzenie tzw. screeningu. Są to tzw. przedsięwzięcia z grupy II. Od 28 lipca 2005 r. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się również dla przedsięwzięć, których nie wymieniono w Rozporządzeniu OOŚ, ale mogą znacząca oddziaływać na obszary Natura 2000 – art. 51, ust. 1 pkt 3 uPoś. Są to tzw. przedsięwzięcia z grupy III.
Przedsięwzięcia, które należą do powyższych grup (I, II, III) mogą zostać
zrealizowane jedynie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przydatne