O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

PRZYDATNE

Niemalże każda forma ingerencji człowieka w środowisko może generować
konflikt pomiędzy wąsko pojmowanym interesem inwestora, a zasobami naturalnymi. Jego naturalnym dążeniem jest maksymalizacji korzyści przy ograniczeniu kosztów. Może to budzić konflikt z zachowaniem czystego, albo tylko niezmienionego
środowiska w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia. Jeszcze inne
typy konfliktów pojawiają się przy realizacji inwestycji celu publicznego, czy
liniowych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie realizacja oczekiwań
częstokroć dużych społeczności zderza się z potrzebą ochrony unikalnych
walorów przyrodniczych.
Narzędziem, które w takich przypadkach – pod warunkiem, że jest ono
odpowiednio i rzetelnie zastosowane – umożliwia w miarę pełną i obiektywną
identyfikację możliwych zagrożeń, a tym samym zmniejsza ryzyko
popełnienia błędów, pozwalając chronić zasoby naturalne może być ocena
oddziaływania na środowisko. OOŚ pozwala zweryfikować czy, aby na
pewno dane przedsięwzięcie inwestycyjne jest zgodne z założeniami
społeczno – ekonomicznymi oraz nie wpływa na degradację środowiska
naturalnego, a tym samym będzie realizowane w zgodzie z zasadą trwałego
i zrównoważonego rozwoju.

Procedury OOŚ w Polsce

Procedury OOŚ w Polsce

Podział przedsięwzięć podlegających postępowaniu OOŚ

Procedury OOŚ w Polsce

Procedury OOŚ w procesie pozyskiwania funduszy europejskich

Procedury OOŚ w Polsce