O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie OOŚ jest w Polsce obligatoryjne w procesie
opracowywania planów, programów, polityk strategii – których realizacja
może mieć bezpośredni lub pośredni wpływa na środowisko.  Dodatkowo,
w związku z wdrożeniem regulacji wspólnotowych dotyczących Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000, a w szczególności Dyrektywy Ptasiej i
Dyrektywy Siedliskowej, został wprowadzony obowiązek poddania
postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów
dokumentów sektorowych, których realizacja może w znaczący sposób
oddziaływać na obszary Natura 2000.
EuroPG oferuje wykonywanie ocen/prognoz oddziaływania na środowisko
dokumentów strategicznych, tj.

 • koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów
  zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
 • polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu,
  energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki
  odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania
  terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji,
  wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
  znacząco oddziaływać na środowisko;
   
 •  polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt
  1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na
  obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną
  obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.
Doradztwo środowiskowe