O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

Raporty oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest wykonywany na podstawie ustawy
o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. Raport OOŚ należy wykonywać na
etapie uzgodnienia warunków zabudowy oraz uzyskania pozwolenia na
budowę niektórych instalacji, a określa je ustawa w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z
dnia 9 listopada 2004 r.

Ponadto postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko powinno być przeprowadzone w stosunku do
nowej grupy przedsięwzięć – nie należących do wskazanych w powyższej
ustawie, ale mogących znacząco oddziaływać na obszary objęte
Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.

 

RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO * RAPORY ŚRODOWISKOWE

Doradztwo środowiskowe