O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

Postępowanie OOŚ w projektach finansowanych z funduszy unijnych

Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do prawidłowego
przeprowadzenia postępowania OOŚ dla projektów współfinansowanych z
instrumentów polityki strukturalnej. Biorąc to pod uwagę beneficjenci
muszą zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie wymogów
związanych z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko. Jeśli we wniosku o dotacje nie zostanie wykazane
(wystarczająco udokumentowane), że postępowanie OOŚ zostało
przeprowadzone zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego, może to
skutkować odrzuceniem projektu przez KE ze względów środowiskowych.
Postępowanie OOŚ musi być prowadzone zgodnie z prawem polskim, a
pośrednio także z odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony
środowiska naturalnego.

WAŻNE!!! Niezależnie od wielkości i skali inwestycji, jeśli
potrzebne jest uzyskanie zgody na realizację przedsięwzięcia
(np. pozwolenia budowlanego) zawsze należy zwrócić się o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia


Doradztwo środowiskowe